• Itt van most:   
 • Nyitólap
 • Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

Az Asseco Magyarország megbízhatóan, felelősségteljesen és tisztességesen nyújtja szolgáltatásait az informatikai piacon már évtizedek óta, mely tevékenység során mindig is elkötelezett volt az adatvédelemmel és az adatok biztonságával kapcsolatban.

A GDPR bevezetése mentén – megértve, hogy a szabályozás célja a digitális világgal kapcsolatos bizalom erősítése – cégünk újra átgondolta folyamatait és az ahhoz kapcsolódó adtavédelemmel kapcsolatos kérdésköröket. Tudjuk, hogy amikor kapcsolatba lép velünk, vagy már szerződéses keretben igénybe veszi szolgáltatásinkat, illetve munkatársunk, vagy együttműködő partnerünk lesz, ránk bízza vagy bízhatja adatait. Ebben a tájékoztatóban azt mutatjuk be, hogy mi hogyan kezeljük a személyes adatokat, hogyan biztosítjuk a biztonságot és az új szabályozásban rögzített jogok gyakorlását.

Az Asseco Magyarország tevékenysége és nyújtott szolgáltatásai jellegéből adódóan elsősorban adatfeldolgozó. Adatkezelői tevékenységet limitáltan végez a munkavállalókkal kapcsolatos folyamatok mentén, illetve a termék- és szolgáltatásértékesítés folyamatában.

Társaságunk az átláthatóság és hitelesség érdekében naprakészen követi a technológiai fejlődést, a szabályozás változását, érzékenyen reagál a társadalmi elvárásokra a magas szolgáltatási minőség biztosítása mellett. A tisztességes piaci magatartás napi gyakorlásán túl figyelemmel van etikai írott és íratlan szabályokra, magatartási és működési kódexekre, valamint biztosítja a társaság auditálhatóságát és gondoskodik a működésben megjelenő folyamatainak független minősítővel történő tanúsításáról (ISO 9001, ISO 27001).

Az adatok kezelésével összefüggésben rendszeresen felülvizsgáljuk szabályzatainkat, beleértve a jelen adatvédelmi tájékoztatót is, és gondoskodunk arról, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás ezeknek megfelelően történjen.

Tevékenységeink

Az Asseco Magyarország tevékenységei mentén elsősorban adatfeldolgozást végez, melynek keretében, ha személyes adattal kapcsolatos érintettség is felmerül az adatfeldolgozás során, akkor a GDPR szabályainak is megfelelően elkészített Adatvédelmi Szabályzat és a partnerrel kötött szerződés keretei, továbbá a tanúsított folyamatirányítási rendszerek biztosítják az alapelvek teljes érvényesülését és adatvédelem megvalósulását.

Amennyiben a teljesítéséhez szükséges és a szerződés alapján lehetséges, az adatokat alvállalkozói feldolgozás is érintheti, mely adatfeldolgozás számunkra további vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéssel összhangban történik.

Adatkezelést elsősorban a munkavállalóinkkal kapcsolatos jogviszonyban végzünk, melynek részletszabályait, kereteit szintén az Adatvédelmi Szabályzat, a munkavállalóval kötött szerződés, továbbá a vonatkozó tájékoztatók adják.

A honapunkon összegyűjtött adatokat (például e-mail cím, telefonszám) kapcsolatfelvétel, ajánlatküldés, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatások megküldése céljából használjuk.

Alapelvek

Az Asseco Magyarország az adatkezelések során figyelemmel van a GDPR számos alapelvére. Kiemelten, de nem korlátozottan az alábbiakat biztosítva:

 • tisztességes eljárás
 • átláthatóság
 • jogszerűség
 • pontosság
 • célhoz kötöttség
 • korlátozott tárolhatóság
 • adattakarékosság
 • integritás

 

Adatok biztonsága

Az általunk bármilyen formában kezelt adatokat folyamatosan és hatékony biztonsági funkciók működtetésével védjük. Az illetéktelen hozzáférést, módosítást, közzétételt és megsemmisítést titkosítással biztosítjuk, mely megvédi az adatokat. Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében hatékony jogosultságkezeléssel rendelkezünk, továbbá időről-időre felülvizsgáljuk – mind fizikai, mind technológiai – adatgyűjtési, -tárolási, és -feldolgozási folyamatainkat, gyakorlatainkat és ezeket támogató eszközeinket.

​A hozzáféréssel rendelkezőkre szigorú titoktartási és egyéb szerződéses kötelezettségek vonatkoznak.

Adatok megosztása

A személyes adatokat anyavállalatunknak és más megbízható vállalkozásoknak vagy személyeknek (szigorú szerződéses feltételek keretek között) átadhatjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően, valamennyi további vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéssel összhangban dolgozzák fel a számunkra. Az adatok megosztására vonatkozó részletszabályokat az Adatvédelmi Szabályzat és a vonatkozó szerződés szabályai tartalmazzák.

A személyes adatokhoz kapcsolódó jogok gyakorlása

Az alapelvek érvényesítésén túl nagy hangsúlyt fordítunk az érintettek jogainak érvényesíthetőségére. Az érintettet megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog
 • a hozzáféréshez való jog

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül megadott információkat, jelezze ezt felénk az adatvedelem@asseco.hu e-mail címen és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférés biztosításáért díjat számíthatunk fel.

 • a helyesbítéshez való jog

Amennyiben frissíteni szeretné a honlapunkon keresztül megadott személyes adatait, ezt megteheti az adatvedelem@asseco-mo.hu e-mail címen.

 • a törléshez való jog (elfeledtetés joga)

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, kérjük, ezen igényét jelezze az adatvedelem@asseco.hu e-mail címen

 • az adatkezelés korlátozásához való joga
 • az adathordozhatósághoz való joga
 • az automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra vonatkozó speciális jogok

Jogszabályi megfelelés

Rendszeresen felülvizsgáljuk az Adatvédelmi Szabályzatot, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, és gondoskodunk arról, hogy az adatkezelés ezeknek megfelelően történjen.

Honlapunkon megadott adatainak kezelése

Adatkezelő:
Assecco Central Europe Magyarország Zrt. www.asseco.hu
1138 Budapest, Váci út 144-150.
Cg.: 01-10-045132
Adószám: 13336011-2-41

Kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:
Az ön hozzájárulása.
(Az Info tv. 5. § (1) bekezdés (a) pontja szerinti, az érintett írásban történő kifejezett és határozott hozzájárulása, amelyben belegyezését adja a megadott adatainak Adatkezelő általi nyilvántartásához és kezeléséhez.)

Az adatkezelés célja és időtartama:

 • kapcsolattartás
 • tájékoztatás adás, további információk kérése
 • jelentkezés pályázatra (karrier)
 • hírlevél megküldése

Amennyiben Adatkezelő eltérő célra kívánja az adatokat használni köteles az érintett hozzájárulását beszerezni.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától, annak visszavonásáig tart, azzal, hogy amennyiben a kapcsolattartás, tájékoztatás adás, vagy hírlevél küldési tevékenysége az Adatkezelőnek megszűnik, vagy okafogyottá válik, akkor a tevékenység lezárásának időpontjáig. A velünk közölt személyes adatokat tehát csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.

Az itt megadott adatok nem kerülnek továbbításra más adatkezelőhöz vagy adatfeldolgozóhoz az érintett előzetes hozzájárulása nélkül.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan a jelen Adatvédelmi Tájékoztató és az Adatvédelmi Szabályzat ad tájékoztatást.

Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Jogorvoslati lehetőség

Az Info tv. 21. §-a alapján az érintett adatai kezelésével kapcsolatos kifogása esetén tiltakozással élhet az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken:

Assecco Central Europe Magyarország Zrt. www.asseco.hu
1138 Budapest, Váci út 144-150.
adatvedelem@asseco.hu

 

Az Info tv. 22. §-a alapján az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A fentieken túl az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság www.naih.hu
1530 Budapest, Pf. 5.
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Üzletszerzésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkért, kérjük, kattintson ide.