• Itt van most:   
 • Nyitólap
 • Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Asseco Central Europe Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által meghirdetett álláshelyek betöltése vagy időszakos regisztráció (továbbiakban: pozíciók) érdekében a pályázók (továbbiakban: érintettek) megadott személyes adataik (pályázati anyagaik) kezeléséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) hatályos előírásainak a figyelembevételével az adatkezelésről a GDPR 12.-14. § cikkében meghatározott átláthatósági és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a jelen okiratba foglalt tájékoztatást adja. Célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak különösen az Adatkezelő által kezelt adatokról az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, a címzettekről, adatfeldolgozókról és az érintett jogairól.

 

Az adatkezelő:
Asseco Central Europe Magyarország Zrt.

 

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Web: www.asseco.hu

Cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150.

E-mail: adatvedelem@asseco.hu

Telefon: +36 1 354 1690

 

Az adatkezelés célja:

 • az érintettek azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 • az Adatkezelőnél meglévő pozíciók betöltése, munkaviszony létesítése
 • a munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárások lefolytatása
 • az érintett bevonása – sikertelen pályázat esetén (is) – újabb vagy megüresedő pozíció betöltésére irányuló kiválasztási eljárásba

 

Az érintettnek lehetősége van meghirdetett pozícióra jelentkezni, illetőleg időszakosan – azaz megüresedő pozícióra – is. A regisztráció feltétele mindkét esetben a hozzájárulás megadása.

 

Kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Születési adatok (hely, idő)
 • Elérhetőség (email, tel, lakcím, Skype)
 • Végzettség/intézmény
 • Nyelvtudás
 • Munkatapasztalat (korábbi foglalkoztatók – foglalkoztatás időtartama)
 • Bérigény
 • Munkavégzés jellege
 • Arckép
 • Kiválasztási eljárásban az érintettről az adatkezelő által készített feljegyzések

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDRP 6. cikk (1) a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) a) pontja: az érintett (kifejezett) hozzájárulását adta személyes adatainak a fenti célokból történő kezeléséhez (a mellékelt hozzájárulás alapján) – a mellékelt hozzájárulás szerint.

a GDRP 6. cikk (1) b) pont és a Preambulum (44): az adatkezelésre a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

A személyes adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái: a Adatkezelőnél munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, a pályázattal érintett munkakör tekintetében felettesi jogokat gyakorló személy, a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető.

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez személyes adatot nem továbbít.

 

Adatfeldolgozó:

– az Adatkezelő számára informatikai szolgáltatást nyújtó szervezet,

– a Adatkezelő jogi képviseletét ellátó személy, szervezet.

 

Adatok tárolása:

Amennyiben az érintett hozzájárulást nem adott a további adatkezelésre, az Adatkezelő a pályázat sikertelenségéről szóló tájékoztatás megküldését követően köteles az érintett személyes adatait törölni.

Adatkezelő a pályázók adatait a kiválasztási eljárást követő 30 napon túl hozzájárulás alapján kezelheti.

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás megadásától számított két évig kezeli. Ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja a kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélküli törli, illetve megsemmisíti. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Érintetti jogok (Érintett: a regisztráló magánszemély):

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről a tájékoztatást, kérheti adatainak helyesbítését.

Kérheti a személyes adatok törlését: a hozzájárulás visszavonása esetén, jogellenes adatkezelés esetén; megvalósult célt követően tovább kezelt adatok esetében, jogszabály által előírt törlési kötelezettség esetében.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, jogellenes vagy megvalósult célt követően tovább kezelt adatok esetében, ha az érintett nem kéri az adatok törlését.

Az adatok automatizált kezelése esetén jogosult az adathordozhatósághoz.

A jelen tájékoztató szerinti adatokkal Adatkezelő automatikus döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy igényét bíróság előtt érvényesítse.

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu